Département: Enxeñaría química

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Química

Groupe de recherche: Bioenxeñaría e Procesos Sostibles (BIOSUV)

Email: mlongo@uvigo.es