Département: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Mecánica de Fluidos

Groupe de recherche: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Email: mconcheiro@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Estudio experimental de la influencia de la rugosidad superficial en la ebullición nucleada en flujo de agua subenfriada a baja presión 2013. Dirigée par Dra. Concepción Paz Penín, Dr. Eduardo Suárez Porto.