Caracterización electromagnética de nanofluidos de alúmina e auga

  1. IGLESIAS GONZÁLEZ, RUTH
Dirixida por:
  1. Miguel Ángel Rivas Soilán Director
  2. María Teresa Pérez Iglesias Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 09 de decembro de 2011

Tribunal:
  1. José Luis Legido Soto Presidente
  2. Ana María Rodríguez Rodríguez Secretaria
  3. Joaquín López Vogal
  4. Luis Miguel Varela Cabo Vogal
Departamento:
  1. Física aplicada

Tipo: Tese

Teseo: 334247 DIALNET

Resumo

Caracterización electromagnética de nanofluidos de alúmina e auga