Unhas notas sobre o sistema evidencial galego

 1. Mercedes González Vázquez 1
 1. 1 Universidade de Vigo
  info

  Universidade de Vigo

  Vigo, España

  ROR https://ror.org/05rdf8595

Revista:
Estudos de lingüística galega

ISSN: 1889-2566

Ano de publicación: 2022

Número: 14

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/ELG.14.7767 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Estudos de lingüística galega

Resumo

O obxectivo deste artigo é presentar unha visión xeral do sistema evidencial galego, nomeadamente das fontes indirectas inferencial e reportativa. Tras levar a cabo unha revisión dos estudos previos dos adverbios disque e seica, analizamos os dous significados evidenciais mediante exemplos do conxunto de marcadores que propoñemos e amosamos casos nos que a fonte é indistinta entre os dous valores canónicos previos, o que se vén en chamar “significado indirecto-indiferente”. Comprobamos que as expresións evidenciais actúan como unidades pragmáticas polifuncionais transmisoras de diversos matices sociais relacionados coas estratexias de cortesía negativa (atenuación), autoridade epistémica e establecemento dun territorio de información común compartido entre falante e oínte.

Referencias bibliográficas

 • CORGA: Corpus of reference of Galician language. http://corpus.cirp.es/corga/
 • Álvarez, Rosario, Xosé L. Regueira & Henrique Monteagudo. 1986. Gramática galega. Vigo: Galaxia.
 • Álvarez, Rosario & Xosé Xove. 2002. Gramática da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.
 • Ahn, Mikyung & Foong H. Yap. 2015. Evidentiality in interaction: A pragmatic analysis of Korean hearsay evidential. Studies in Language 39 (1), 46-84. https://doi.org/10.1075/sl.39.1.03ahn
 • Ahn, Mikyung. 2016. Emotion in interaction. A diachronic and pragmatic analysis of the sentence-final particle -tani in Korean. Studies in Language 40 (4), 872-893. https://doi.org/10.1075/sl.40.4.04ahn
 • Aikhenvald, Alexandra. 2004. Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.
 • Aikhenvald, Alexandra. 2014. The grammar of knowledge: a cross-linguistic view of evidentials and the expression of information source. En Alexandra Y. Aikhenvald & Robert M.W. Dixon, The Grammar of Knowledge: a cross-linguistic typology. 1-51. Oxford: Oxford University Press.
 • Anderson, Lloyd B. 1986. Evidentials, Paths of Change, and Mental Maps: Typologically Regular Asymmetries. En Wallace Chafe & Johanna Nichols (eds.), Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. 273-312. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
 • Bermúdez, Fernando. 2005. Evidencialidad: La codificación lingüística del punto de vista. Estocolmo: Universidad de Estocolmo.
 • Boye, Kasper. 2012. Epistemic meaning: A crosslinguistic and functional-cognitive study. (Empirical Approaches to Language Typology 43). Berlín: Mouton de Gruyter.
 • Boye, Kasper & Peter Harder. 2009. Evidentiality. Linguistic categories and grammaticalization. Functions of Language 16(1), 9-43. https://doi.org/10.1075/fol.16.1.03boy
 • Brown, Penelope & Stephen C. Levinson. 1987. Politeness: Some universals in language usage. New York: Cambridge UniversityPress.
 • Carretero, Marta. 2004. The role of evidentiality and epistemic modality in three English spoken texts from legal proceedings. En Juana Marín-Arrese (ed.), Perspectives on Evidentiality and Epistemic Modality. 25-62. Madrid: Editorial Complutense.
 • Casseb-Galvão, Vânia Cristina. 2001. Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: os usos da expressão diz que. São Paulo: Universidade Estadual Paulista. [Tese de doutoramento].
 • Chafe, Wallace. 1986. Evidentiality in English conversation and academic writing. En Wallace Chafe & John Nichols (eds.), Evidentiality: The linguistic coding of epistemology. 261-272. Norwood, NJ: Ablex
 • Cidrás, Francisco. 2016. Why do they say ‘I know’ when they mean ‘I really don’t know’? Semantic change and constructionalization of Galician particle seica. 1-21. [Manuscrito inédito].
 • Cornillie, Bert. 2009. Evidentiality and epistemic modality: On the close relationship between two different categories. Functions of Language 16 (1), 44-62. https://doi.org/10.1075/fol.16.1.04cor
 • Cornillie, Bert, Juana Marín-Arrese & Björn Wiemer. 2015. Evidentiality and the semantics-pragmatics interface. An introduction. Belgian Journal of Linguistics 29, 1-17. https://doi.org/10.1075/bjl.29.001int
 • Cornillie, Bert & Pedro Gras. 2015. On the interactional dimensions of evidentials: the case of the Spanish evidential discourse markers. Discourse Studies 17 (2), 141-161. https://doi.org/10.1177/1461445614564518
 • Clift, Rebecca. 2006. Indexing stance: reported speech as an interactional evidential. Journal of SocioLinguistics 10/5, 569-595. https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2006.00296.x
 • Cruschina, Silvio & Eva-Maria Remberger. 2008. Hearsay and reported speech. Evidentiality in Romance. En Paola Benincà, Federico Damonte & Nicoletta Penello (eds.), Selected Proceedings of the 34th Incontro di Grammatica Generativa 33. 95-116. Padova: Unipress Padova.
 • De Haan, Ferdinand. 2005. Encoding speaker perspective: Evidentials. En Zygmunt Frajzyngier, Adam Hodges & David S. Rood (eds.), Linguistic diversity and language theories. 379-397. Amsterdam: Benjamins.
 • De la Mora, Juliana & Ricardo Maldonado. 2015. Dizque: Epistemics blurring evidentials in Mexican Spanish. Journal of Pragmatics 85, 168-180. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2015.03.019
 • DeLancey, Scott. 2001. The mirative and evidentiality. Journal of Pragmatics 33 (3), 369-382.
 • Dendale, Patrick & Lilfacchiiane Tasmowski. 2001. Introduction: evidentiality and related notions. Journal of Pragmatics 33 (3), 339-348. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00005-9
 • Du Bois, John. 2007. The Stance Triangle. En Robert Englebretson (ed.), Stancetaking in Discourse: Subjectivity, Evaluation, Interaction. 139-182. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.164.07du
 • Ferreiro, Manuel. 2001. Gramática histórica galega. II. Lexicoloxía. Santiago de Compostela: Laiovento.
 • Fox, Barbara. 2011. Evidentiality: Authority, Responsibility, and Entitlement in English Conversation. Journal of Linguistic Anthropology 11 (2), 167-192. https://www.jstor.org/stable/43103970
 • González Vázquez, Mercedes. 1998. La interacción de la modalidad epistémica y la evidencialidad citativa desde un punto de vista tipológico. Ibero-Americana Pragensia. XXXII, 43-61.
 • González Vázquez, Mercedes. 2006. Las fuentes de la información: tipología, semántica y pragmática de la evidencialidad. Vigo: Universidade de Vigo.
 • Grzech, Karolina. 2021. Using discourse markers to negotiate epistemic stance: A view from situated language use. Journal of Pragmatics 177 (1), 208-223. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.02.003
 • Hengeveld, Kees & Marize Mattos Dall’Aglio Hattnher. 2015. Four types of evidentiality in the native languages of Brazil. Linguistics 53(3), 479-524. https://doi.org/10.1515/ling-2015-0010
 • Heritage, John. 2012. Epistemics in action: action formation and territories of knowledge. Research on Language & Social Interaction 45 (1), 1-29. https://doi.org/10.1080/08351813.2012.646684
 • Hintz, Daniel & Diane Hintz. 2017. The evidential category of mutual knowledge in Quechua. Lingua 186, 209-228. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2014.07.014
 • Izquierdo Alegría, Dámaso. 2019. ¿Qué tipo de información codifica realmente un evidencial? Propuesta de una distinción conceptual entre fuente, base y modo de acceso para el reconocimiento de unidades evidenciales. Estudios filológicos 63, 211-236.
 • Kamio, Akio. 1997. Territory of Information. Amsterdam: John Benjamins.
 • Lazard, Gilles. 1999. Mirativity, evidentiality, mediativity, or other? Linguistic Tipology 3, 91-101. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2014.07.014
 • Mansfield, John. 2019. Epistemic authority and sociolinguistic stance in an Australian Aboriginal language. Open Linguistics 5, 25-48. https://doi.org/10.1515/opli-2019-0002
 • Marín Arrese, Juana. 2013. Stance taking and intersubjectivity in the Iraq Inquiry: Blair vs. Brown. En Juana I. Marín-Arrese, Marta Carretero, Jorge Arús Hita & Johan van der Auwera (eds.): English Modality: Core, Periphery and Evidentiality. 410-445. Berlín & Boston: Mouton De Gruyter.
 • Marín Arrese, Juana. 2015. Epistemicity and Stance: A Cross-linguistic Study of Epistemic Stance Strategies in Journalistic Discourse in English and Spanish. A Cross-linguistic Perspective. Discourse Studies 17 (2). 210-225. https://doi.org/10.1177/1461445614564523
 • Mushin, Ilana. 2001. Evidentiality and Epistemological Stance: Narrative Retelling. Amsterdam: John Benjamins.
 • Mushin, Ilana. 2013. Making knowledge visible in discourse: implications for the study of linguistic evidentiality. Discourse Studies 15(5), 627-645. https://doi.org/10.1177/1461445613501447
 • Nuyts, Jan. 2017. Evidentiality reconsidered. En Juana I. Marín Arrese, Gerdra Haßler & Marta Carretero (eds.), Evidentiality revisited: cognitive grammar, functional and discourse-pragmatic perspectives. 57-83. Amsterdam: John Benjamins.
 • Olbertz, Hella. 2007. Dizque in Mexican Spanish: the subjectification of reportive meaning. Rivista di Linguistica 19 (1), 151-172.
 • Olbertz, Hella. & Marize Mattos Dall’Aglio Hattnher. 2018. On objective and subjective epistemic modality again. Evidence from Portuguese and Spanish modal auxiliaries. En Evelien Keizer & Hella Olbertz (eds.), Recent Developments in Functional Discourse Grammar. 131-168. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
 • Plungian, Vladimir. 2001. The place of evidentiality within the universal grammatical space. Journal of Pragmatics 33, 349-357. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00006-0
 • Reyes, Graciela. 1993. Procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto. Madrid: Arco Libros.
 • Rodríguez Ramalle, Teresa. 2015. Información contextual, estructura discursiva y modalidad evidencial en la selección de las locuciones consecutivas del español. Spanish in Context 12 (1), 80-101. https://doi.org/10.1075/sic.12.1.05rod
 • Rosales Sequeiros, Xosé. 2000. Uso interpretativo de la lengua: disque y seica en lengua gallega. En Francisco Ruiz de Mendoza Ibáñez (coord.), Panorama actual de la lingüística aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje, vol. I. 375-385. Logroño: Universidad de la Rioja.
 • Rosales Sequeiros, Xosé. 2005. Current issues in Galician Semantics and Pragmatics. Lincom Studies in Romance Linguistics 45. Muenchen: Lincom Europa.
 • Sanromán Vilas, Begoña. 2020. Do evidential markers always convey epistemic values? A look into three Ibero Romance reportatives. Lingua 238. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102832
 • Sousa, Xulio. 2012. Estrategias evidenciales y expresión de la fuente de información en gallego: los marcadores gramaticalizados. En Xulio Viejo Fernández (ed.), Estudios sobre variación sintáctica peninsular. Anexos de Revista de Filoloxía Asturiana III. 75-98. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 • Sperber, Dan, Fabrice Clément, Christophe Heintz, Olivier Mascaro, Hugo Mercier, Gloria Origgi & Deirdre Wilson. 2010. Epistemic vigilance. Mind and Language 25(4), 359-393.https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01394.x
 • Squartini, Mario. 2004. Disentangling evidentiality and epistemic modality in Romance. Lingua 114, 873-895.
 • Squartini, Mario. 2008. Lexical vs. grammatical evidentiality in French and Italian. Linguistics 46(5), 917-947. https://doi.org/10.1515/LING.2008.030
 • Stivers, Tania, Lorenza Mondada & Jakob Steensig. 2011. The morality of knowledge in conversation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Travis, Catherine. 2006. Dizque: a Colombian evidentiality strategy. Linguistics 44, 1269-1297. https://doi.org/10.1515/LING.2006.041
 • Van der Auwera, Johan & Vladimir Plungian. 1998. On modality’s semantic map. Linguistic Typology 2, 79-124. https://doi.org/10.1515/lity.1998.2.1.79
 • Wiemer, Björn. 2006. Grammatical evidentiality in Lithuanian (A typological assessment). Baltistica 36, 33-49.
 • Wiemer, Björn & Katarina Stathi. 2010. The database of evidential markers in European languages. A bird’s eye view of the conception of the database (the template and problems hidden beneath it). Language Typology and Universals Sprachtypologie und Universalien forschung 63 (4), 275-289.
 • Willett, Tomas. 1988. A crosslinguistic survey of the grammaticization of evidentiality. Studies in Language 12 (1), 51-97. https://doi.org/10.1075/sl.12.1.04wil