Liñas de investigación

  • Aprendizaxe automático.
  • Convencións textuais
  • Corpus
  • Minería de opinións.
  • Procesamento da linguaxe natural.
  • Procura de respostas.
  • Recursos multilingües
  • Tecnoloxías da tradución
  • Terminoloxía