Département: Matemática aplicada I

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Domaine: Matemática Aplicada

Groupe de recherche: Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Email: jdiaz@uvigo.es

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse Interpolación de Hermite generalizada sobre la circunferencia unidad. 2014. Dirigée par Dr. Elías Berriochoa Esnaola, Dr/a. Jesús Ricardo Illán González, Dra. María Alicia Cachafeiro López.