Eskaintza zientifikoa

 • a) Caracterización de antenas ata 24Ghz.
 • alimentarias, etc. para a detección
 • Análise da seguridade dos sistemas de criptografía cuántica.
 • antenas en alta resolución; imaxes
 • Aplicación de campos electromagnéticos ás técnicas de conxelación de alimentos. Sistema de conxelación CAS.
 • b) Medidas e ensaios de compatibilidade electromagnética (emisións/inmunidade radiada e emisións conducidas) segundo as condicións de ensaio da normativa UNE-EN 61000 e CISPR16, en sistemas monofásicos de baixo consumo.
 • c) Medidas de cobertura e análise de sinais en comunicacións inalámbricas.
 • caracterización completa de
 • compatibilidade electromagnética e
 • Consultoría electromagnética:
 • Consultoría en tecnoloxías cuánticas.
 • d) Medida da firma electromagnética de buques, vehículos terrestres e aéreos, tanto firma radar (RCS, ISAR, SAR, tomografía, etc.) como firma infravermella (IR).
 • de imaxes en tempo real (estáticas
 • de obxetos ocultos.
 • Deseño de sistemas Radar de automoción.
 • Deseño e caracterización de
 • deseño e caracterización de antenas
 • Deseño e fabricación de sistemas de medida de firma radar, infravermella e sistemas de diagnóstico e adestramento de equipos de guerra electrónica.
 • en escenarios complexos.
 • en THz das muestras.
 • Formación mediante a organización de diversos cursos, seminarios e xornadas relacionados coa radiación electromagnética (interacción con seres vivos, materiais ou estruturas complexas; compatibilidade electromagnética).
 • interferencia en sistemas radiantes
 • materiais (estimación de
 • Medidas electromagnéticas:
 • Miniaturización de antenas de HF en buques militares.
 • ou en movimento) en aplicacións de
 • parámetros eléctricos: índice de
 • Precertificación de sistemas contra cumprimento de normativas de Compatibilidade electromagnética (EMC/ EMI).
 • reflectoras, estudios de
 • refracción, coeficiente de absorción), canais de transmisión o
 • Securización (ciberseguridade) de sistemas e a virtualización de redes a bordo de buques ou entornos complexos, xemelgos dixitais, intelixencia artificial, redes 5 G, etc.
 • seguridade, industriais,
 • Servicio de espectrometría en THz:
 • Simulación de sistemas plasmónicos complexos (coloides de nanopartículas, nano-antenas, etc.). Simulación de Surface-enhanced, espectroscopia Raman ( SERS) e outras aplicacións de nanoplasmonicos en biomedicina e biosiensing.
 • Simulación do comportamento electromagnético de plataformas con alta densidade de sistemas radiantes (buques de guerra, avións, vehículos terrestres, etc.). Dita simulación engloba aspectos tales como: o deseño e a optimización do emprazamento de antenas; a simulación, redución e control da sección radar (SER/ RCS); ou o modelado completo de toda a problemática de E3 (Electromagnetic Environmental Effects). Dentro de E3 atópanse disciplinas fundamentais como: compatibilidade electromagnética (EMC); interferencia electromagnética (EMI); ou radiacións perigosas (EMR/ RADHAZ), tanto para persoal (HERP), como para armamento (HERO) e combustibles (HERF).
 • Simulación electromagnética de materiais avanzados artificiais ( metamateriales) e superficies selectivas en frecuencia ( FSS) con aplicacións á baixa observabilidad radar.
 • sistemas radar para a reconstrución