Département: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Mecánica

Email: pyanez@uvigo.es