Department: Matemática aplicada I

Centre: *Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Area: Applied Mathematics

Research group: Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Email: acachafe@uvigo.es