Département: Matemática aplicada I

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Domaine: Matemática Aplicada

Groupe de recherche: Teorías Estándar e Non Estándar de Polinomios Ortogonais

Email: acachafe@uvigo.es