Département: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Centre: Escola de Enxeñaría Industrial

Centre de recherche: CINTECX

Campus: Vigo

Domaine: Ingeniería Mecánica

Groupe de recherche: Deseño e Simulación Numérica en Enxeñaría Mecánica

Email: mllago@uvigo.es