Département: Bioloxía funcional e ciencias da saúde

Centre: Facultade de Bioloxía

Centre de recherche: CINBIO

Campus: Vigo

Groupe de recherche: NanoBioMateriais Funcionais